Контакти Прекршајног суда у Сјеници


Прекршајни суд у Сјеници

 36310 Сјеница, Ахмета Абдагића б.б.
ПАК 574445


Матични број: 17774212
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400572

Писарница


 020 5741-099