Пријем писмена и издавање уверења

Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Сјеници сваког радног дана од 7.30 часова до 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 020 5741-099

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Сјеници, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.00 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама или уплатницом на жиро рачун бр. 840-564565645.

Образац захтева за издавање потврде да није изречена мера забране обављања делатности

Преузмите документ


Образац молбе за издавање уверења да се не води прекршајни поступак за физичка лица

Преузмите документ


Образац молбе за издавање потврде о измиреним дуговањима

Преузмите документ


Образац захтева за фотокопирање списа

Преузмите документ


Образац молбе за плаћање новчане казне на рате

Преузмите документ


Образац уплатнице за таксу

Преузмите документ


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 020 5741-099