Судска управа Прекршајног суда у Сјеници

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Сјеници чини:

• Председник суда, Нермина Махмутовић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Јасмина Мурселовић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.