Prijem pismena i izdavanje uverenja

Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Sjenici svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 020 5741-099

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Sjenici, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i plaća se sudskim taksenim markama ili uplatnicom na žiro račun br. 840-564565645.

Obrazac zahteva za izdavanje potvrde da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti

Preuzmite dokument


Obrazac molbe za izdavanje uverenja da se ne vodi prekršajni postupak za fizička lica

Preuzmite dokument


Obrazac molbe za izdavanje potvrde o izmirenim dugovanjima

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za fotokopiranje spisa

Preuzmite dokument


Obrazac molbe za plaćanje novčane kazne na rate

Preuzmite dokument


Obrazac uplatnice za taksu

Preuzmite dokument


AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA GORE NAVEDENE TAKSE.

 020 5741-099